چهارشنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۷ ۱۸:۳۲
دادگاه نورنبرگ

مطالب مرتبط: سلسله جلسات دادگاه های آموزشی