یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ ۱۷:۳۰
همراه کافه قانون؛
گفتگوی ادیان راهی برای صلح جهانی

کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند.
یکشنبه ۱۱ آذر
ساعت ۱۵