دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ ۱۷:۳۱
همراه کافه قانون؛
معرفی کتاب: مالیه عمومی

این کتاب با توجه به جامع بودن، به روز بودن خود و اعتبار نویسنده آن، بهترین کتاب برای دانشجویان رشته حقوق، اقتصاد و مدیریت و هم چنین دیگر اصناف مانند تجار و بازاریان، مسوولین سازمان ها و نهادهای مالیاتی و برنامه ریزی کشور خواهد بود.

کافه قانون – 

 یکی از کتاب های مرجع، در زمینه مالیه عمومی و مباحث مربوط به نظام مالی دولت با نگاه حقوقی، کتابی با همین نام نوشته دکتر ولی الله رستمی، عضو هیات علمی و دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران میباشد. کتابی که چاپ اول آن زمستان ۱۳۹۰ بوده و انتشارات میزان آن را با قیمت ۱۲ هزار تومان به چاپ رسانده است.

دکتر ولی الله رستمی که خود استاد مسلم این موضوع و از صاحبان نظران این حوزه است، این کتاب را به رشته تحریر درآورده است. این کتاب مشتمل بر حدودا ۳۳۰ صفحه است که در سه فصل کلی مبانی و کلیات، مالیات و بودجه تقسیم شده است:

 

بخش اول: مبانی و کلیات

فصل اول: مفاهیم و مباحث مقدماتی

فصل دوم: هزینه های عمومی (مصارف دولت)

فصل سوم: درآمدهای عمومی (منابع مالی دولت)

فصل چهارم: در آمدی بر مالیه عمومی در اسلام

بخش دوم: مالیات

فصل پنجم: مفاهیم و مباحث پایه ای مالیات

فصل ششم: اصول مالیات

فصل هفتم: انواع مالیات ها در ایران

فصل هشتم: تشخیص مالیات

فصل نهم: وصول مالیات

فصل دهم: دادرسی مالیاتی

بخش سوم: بودجه

فصل یازدهم: مبانی و کلیات بودجه

فصل دوازدهم: تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه

فصل سیزدهم: رسیدگی و تصویب بودجه

فصل چهاردهم: اجرای بودجه

فصل پانزدهمنظارت بر اجرای بودجه

این کتاب با توجه به جامع بودن، به روز بودن خود و اعتبار نویسنده آن، بهترین کتاب برای دانشجویان رشته حقوق، اقتصاد و مدیریت و هم چنین دیگر اصناف مانند تجار و بازاریان، مسوولین سازمان ها و نهادهای مالیاتی و برنامه ریزی کشور خواهد بود.